Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

IBMO Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. IBMO: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: IBMO gevestigd aan de Lorentzstraat 13 te Bleiswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24129260;

b. klant: de wederpartij van IBMO aan wie IBMO producten levert, dan wel met wie IBMO een overeenkomst aangaat; c. overeenkomst: de overeenkomst tussen IBMO en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van IBMO binden IBMO niet.

3.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, op het moment dat de klant de bestelling via de fax, telefoon of e-mail heeft geplaatst en de bestelling door IBMO is aanvaard.

3.4 Voor de juiste opname van telefonische opdrachten kan IBMO niet instaan; eventuele fouten en schade zijn voor risico van de klant. Indien nodig behoudt IBMO zich het recht voor een schriftelijke opdrachtbevestiging te verlangen alvorens met de uitvoering een begin te maken.

3.5 Alle overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van de juistheid van de administratieve gegevens van IBMO.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door IBMO opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is IBMO gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.

4.3 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is IBMO gerechtigd de verhogingen aan de klant door te berekenen. Mocht tussen vermelde data een nieuwe prijslijst door IBMO en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is IBMO gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 5 Annulering

In het geval dat de klant een aan IBMO gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door IBMO in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf materialen e.d.) hebben te vergoeden. Deze kostenregeling doen niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

Artikel 6 Garantie

6.1 Op producten die door IBMO bij derden zijn ingekocht wordt de garantie gegeven die de leverancier van IBMO geeft.

6.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. 7.2 Bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum is de klant gerechtigd 2% van het totale factuurbedrag af te trekken.

7.3 Indien de klant het factuurbedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum voldoet, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan IBMO de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van IBMO op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door IBMO geleverde producten blijven eigendom van IBMO totdat de klant alle verplichtingen uit de met IBMO gesloten overeenkomst is nagekomen.

8.2 De klant is niet bevoegd de producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht IBMO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4 Indien de klant met de betaling in gebreke is en IBMO deswege de geleverde producten, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de klant.

Artikel 9 Klachten en verjaring 9.1 Klachten over geleverde producten dienen door de klant binnen 8 dagen na de leveringsdatum aan IBMO kenbaar te worden gemaakt. Na het indienen van de klacht dient de klant IBMO de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeenkomst na te komen. 9.2 Producten kunnen pas teruggestuurd worden aan IBMO, wanneer IBMO hiertoe uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De producten dienen voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd.

9.3 Alle aanspraken jegens IBMO die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij IBMO zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Levering en leveringstermijn

10.1 De producten worden geleverd door een koeriersdienst en incidenteel levert IBMO de producten zelf.

10.2 De producten worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres.

10.3 De locatie waar de producten geleverd dienen te worden, moet goed bereikbaar zijn.

10.4 De door IBMO opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

10.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan IBMO slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

10.6 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

10.7 IBMO behoudt zich het recht voor de producten in gedeelten te leveren.

10.8 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde producten, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Transportkosten

De kosten voor het transport van de producten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen. De hoogte van de transportkosten wordt vooraf dan wel bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.

Artikel 12 Aansprakelijkheid 12.1 IBMO kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

12.2 IBMO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat IBMO is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.3 IBMO is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

12.4 In geen geval is IBMO aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

12.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door IBMO geleverde product, sluit IBMO iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele (gevolg)schade.

12.6 IBMO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van IBMO in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

12.7 IBMO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.8 Indien IBMO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IBMO beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van IBMO gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IBMO beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IBMO of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht 13.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van IBMO liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbare weersomstandigheden, belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; het niet of niet tijdig leveren van producten aan IBMO door haar leveranciers; ex- en importverboden; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

13.2 In geval van overmacht heeft IBMO het recht haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie, dan wel de overeenkomst te ontbinden, in beide gevallen zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door IBMO geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Op elke overeenkomst tussen IBMO en de klant is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en IBMO worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van IBMO is gelegen.